№ 4, 2019

№ 4, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Д. О. Гонцарюк, К. В. Ферфецька, Т. М. Христич
Можливості корекції показників холестеринового спектру крові при поєднанні хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця

В. В. Євтушенко, Р. В. Радиш, Я. Ф. Радиш
Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського союзу

Є. Ф. Гузинець
Стабілізація вуглеводного обміну та цитопротекторна ефективність тіворелю в комплексній терапії цукрового діабету у пацієнтів із деформуючим остеоартрозом

А. Л. Лоскутов
Профілактичне лікування остеоартрозу у хворих із неалкогольним стеатогепатитом на тлі хелікобактеріозу

О. Б. Рицик, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, О. С. Линда
Вплив ресвератролу на показники антиоксидантної системи щурів за умов диметилгідразин-індукованого канцерогенезу

БІОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ

І. В. Сенюк, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані, А. Г. Кононенко
Вивчення антиексудативної активності екстракту, одержаного з плодів сливи домашньої «Прунофіт», на моделі карагенінового та формалінового набряку кінцівки у піддослідних тварин

I. V. Senyuk, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, A. G. Kononenko
Study of anti-excudative activity of “Prunofit” extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals

В. І. Литвиненко, М. М. Бойко, Н. В. Попова
Аналіз біологічно активних речовин солодки голої

М. М. Мига, Ю. В. Верховодова, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв, Т. В. Ільїна
Фітохімічний профіль та протизапальна активність сухих екстрактів з листя шавлії лікарської

А. О. Савич, С. М. Марчишин, Г. Р. Козир, О. Я. Скринчук
Основні принципи використання лікарських рослин та їх зборів для лікування та профілактики цукрового діабету 2 типу (огляд літератури)

І. Ю. Посохова, О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова
Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей будови листя поширених представників родини Lauraceae

Г. Д. Сліпченко, О. А. Рубан, Р. Ф. Єрьоменко, М. О. Остапець
Експериментальне вивчення токсикологічних характеристик та фармакологічної активності нового гелю на основі шоломниці байкальської

Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін, Г. П. Смойловська, Г. B. Мазулін, Т. В. Опрошанська
Дослідження жирнокислотного складу трави чебрецю лимоннозапашного (Thymus x ciriodorus var. «Silver Queen»)

Н. В. Бородіна, В. М. Ковальов, О. М. Кошовий, О. В. Гамуля
Вивчення анатомічної будови пагонів Salix elaeagnos Scop. флори України

Н. Б. Чайка, М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий, А. М. Ковальова, Н. В. Бородіна
Дослідження динаміки екстрагування біологічноактивних речовин з листя мучниці звичайної

С. Ю. Шейко, А. С. Шаламай
Таніни рослин роду вільхових (огляд літератури)

КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ

О. І. Волошин, М. М. Стовпюк, О. В. Гиндич, Л. О. Волошина, В. П. Присяжнюк
«Стратегія ВООЗ в галузі народної медицини на 2013-2023 рр.» та нові паростки фітовиробництва на Прикарпатті

В. В. Крутов
Нова система знань про людину як методологія «Медицини здоров’я»

Т. П. Гарник, Л. В. Андріюк, С. В. Абрамов, О. Є. Коваленко, В. А. Туманов, М. О. Головаха
Звіт за результатами наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», м. Київ, 22.11.2019 р.

ПОДІЇ

Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова
Пам`яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана Сергійовича Чекмана

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Т. П. Гарник
Умови публікації у журналі «Фітотерапія, часопис»