№ 3, 2023

№ 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА

Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Наталія САВЧЕНКО, Наталія ЯКОВЛЕВА, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Кирило БЄЛЕНІЧЕВ
Рослинні та інші адаптогени з актопротекторними властивостями (фітопрепарати та харчові добавки)

Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Natalia SAVCHENKO, Natalia YAKOVLEVA, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Kyrylo BELENICHEV
Vegetable and other adaptogens with actoprotectory properties (phytodrugs and food supplements)

Лариса КОЛОТВІНА, Галина ДАНИЛЬЧУК, Галина КОРНОВАН, Володимир СИНЕНКО, Світлана КОВАЛЕНКО, Анатолій ПАНЕНКО, Андрій КОЛОТВІН
Альтернативні методи корекції менопаузального синдрому в пацієнток з артеріальною гіпертензією

Anatoly LEVYTSKY, Vladyslav VELYCHKO, Iryna SELIVANSKA, Alla LAPINSKA
Comparative assessment of the effect of consumption of vegetable oils with different fatty acid composition on lipoperoxidation and the development of liver steatosis

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Оксана КОВАЛЬЧУК, Зіновій ЯЩИШИН, Олег ГРЕЦЬКИЙ
Комплексний підхід до надання реабілітаційних послуг у разі захворювань серцево-судинної системи

Іван ГРИШИН, Юлія АНТОНОВА-РАФІ
Застосування методики “Neurac” у поєднанні з методикою “Mulligan” у фізичній терапії коксартрозу ІІ–ІІІ ступенів

Денис БІЛЕВИЧ, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ
Клініко-біологічні методи, які сприяють виявленню та діагностиці перекосу тазу

Аліна ЛИТВИНЧУК, Юлія АНТОНОВА-РАФІ
Порівняння методів обстеження військових у разі компресійного перелому хребта

Олена ФІЛЮНОВА, Ганна НЕВОЙТ, Максим ПОТЯЖЕНКО, Альфонсас ВАЙНОРАС
Біоелектронна медицина у спорті: обґрунтування біофізичних механізмів та клінічної доцільності використання

Olena FILIUNOVA, Ganna NEVOIT, Maksim POTYAZHENKO, Alfonsаs VAINORAS
Bioelectronic medicine for sports: justification of biophysical mechanisms and clinical feasibility of use

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Марина АРХИПОВА
Фармакотерапевтичний дизайн комплексного рослинного препарату з поліфункціональною дією (огляд літератури)

Мар’яна ВАСЕНДА, Лілія БУДНЯК, Ганна КРАМАР, Лариса КРАВЧУК
Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток на основі фітосубстанції грецького горіха перетинок

Світлана МАРЧИШИН, Ірина ДАХИМ, Лілія КОСТИШИН, Надія КОВАЛЬСЬКА
Дослідження морфолого-анатомічної будови мильнянки лікарської трави

Larysa MAKHYNIA, Oksana YEMELIANOVA
Anatomical and phytochemical study leaves of Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch

Людмила МОСУЛА, Вікторія МОСУЛА
Пошук перспективних рослин серед представників роду Hydrangea L. (огляд літератури)

Вікторія ПРОЦЬКА
Вивчення амінокислотного складу кохії віничної

Viktoriia PROTSKA
Study of the amino acids composition of Kochia scoparia (L.) Schrad

Ігор БОНДАРЕНКО, Вікторія КИСЛИЧЕНКО
Морфолого-анатомічне вивчення трави тимофіївки лучної

Марія БОБРОВА, Олена ГОЛОДАЄВА, Сергій МОВЧАН, Ярослава ТУР
Вплив тривалості зберігання на стан прооксидантно-антиоксидантної системи тканин насіння Fagopyrum esculentum L.

Володимир КРАСОВСЬКИЙ, Роман ФЕДЬКО, Таїсія ЧЕРНЯК, Олексій ОРЛОВСЬКИЙ
Лікувальні властивості та використання субтропічних рослин колекції Хорольського ботанічного саду (повідомлення 2)

Анастасія КУЛАКІВСЬКА, Роксолана КОНЕЧНА
Malva sylvestris L.: аналітичний огляд поширення, хімічного складу, біологічної активності та медичного застосування (огляд літератури)

Anastasiia KULAKIVSKA, Roksolana KONECHNA
Malva sylvestris L.: analytical review of distribution, chemical composition, biological activity and medical application (literature review)