Правила оформлення

 Умови публікації наукових статей

Вимоги до публікацій. Формат - pdf

Приклад оформлення. Формат - pdf

 

Для опублікування статті у науковому журналі "Фітотерапія. Часопис" № 3'2024 необхідно не пізніше 25 червня 2024 року:

  1. Заповнити довідку про автора (посилання)
  2. На електронну адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

При подачі статті до видання «Фітотерапія. Часопис» автор передає права на:

- публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить  7000 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії. Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.

Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – 2–3 місяці (в залежності від фактичної кількості поданих авторами публікацій у конкретний випуск вісника).

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.

Статті публікуються українською та англійською мовами. Перевага надається англомовним статтям. Стаття має містити:

• індекс УДК;
• назву статті;
• текст (стаття – до 9 стор.; огляд, проблемна стаття – до 12 стор.; коротка інформація – до 3 стор.). Питання про публікацію в журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально;

• список цитованої літератури: загальна кількість – до 20 джерел, для оглядів – до 50, при цьому до 50% із них не раніше п’ятирічної давнини;
• References
• резюме не менше 1800 знаків з пробілами з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) двома мовами: українською та англійською (переклад має бути якісним); ключові слова;
• інформацію про автора (авторів).

Інформація про автора (авторів) подається англійською та українською мовою із зазначенням такої інформації для кожного співавтора:
– прізвище та ім’я повністю;
– науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи та повна адреса (вулиця, номер будинку, місто, область, країна, індекс);
– e-mail;
– номер ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (вказується за наявності індексованих публікацій в Scopus);

Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції.

У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі кожного автора в написанні статті, а саме: концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування.

У статті, називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з малої літери.

Стаття має містити нові наукові дані (для оглядів) та нові наукові результати (для оригінальних досліджень).

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей, публікацій.

Так, статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, складаються з таких розділів: вступ – актуальність, мета роботи, матеріали та методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки.

У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка відповідає на питання: що досліджується, в яких осіб (хворих), яким методом. У розділі «Матеріали та методи дослідження», крім основних методів, за якими проводили дослідження, обов’язково слід зазначити та описати методи статистичної обробки. Обговорюючи результати дослідження, не потрібно дублювати дані таблиць і рисунків, необхідно обмежитися найважливішими відомостями, які аналізуються. В обговоренні нові і важливі аспекти своєї роботи необхідно порівняти з даними інших досліджень, авторів, не повторювати інформацію зі вступу чи результатів дослідження. Висновки статті мають розкривати проблему, яка обґрунтована в меті роботи.

Резюме до статті, в якому публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту ж структуру, що й стаття, і містити ті ж рубрики.

Фотографії, ехограми мають бути виконані професійно. Малюнки відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збереженні у форматах TIFF чи JPEG).

Посилання на джерела в тексті подаються в круглих дужках із зазначенням: прізвища автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінки, з яких відбуваються запозичення (Bibikov, 2010, pp. 25–34).

Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою (Bibikov, 2010; Pietrov, 2007; Ivanov, 2015), сторінки вказуються за необхідності.

Список літератури. Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».Наприкінці потрібно вказувати цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є.
Використані джерела розташовуються у списку за абеткою незалежно від мови першоджерела і не нумеруються.

References - транслітерована і перекладена англійською версія літератури, оформлена згідно з вимогами міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association). Після транслітерованої назви джерела, у квадратних дужках додатково подаємо її переклад англійською. Наприкінці наводимо латиницею мову оригіналу у квадратних дужках, наприклад: [in Ukrainian]; [in Chinese].

Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Тематичні рубрики журналу:
1. Медицина
2. Біологія. Фармація
3. Фізична терапія. Ерготерапія: гіпотези, проблеми, винаходи, дискусії
4. Конференції, симпозіуми, конгреси

 

№ випуску

Останній термін подачі матеріалів

Дата розміщення на сайті

1

26 лютого 2024 року

31 травня 2024 року

2

26 квітня 2024 року

30 серпня 2024 року

3

25 червня 2024 року

31 жовтня 2024 року

4

28 жовтня 2024 року

31 січня 2025 року

_________________________________________________________________________________

 

Шановні колеги!

Маємо честь запросити вас до участі у науковій конференції з міжнародною участю «Комплементарна/народна медицина, освіта», культура: від традиційних практик до клінічного дослідження», яка приурочена до 20-річчя АСОЦІАЦІЇ і 22-річчя фахового науково-практичного видання – «Фітотерапія. Часопис». 

Детальніше

Програма конференції