Процес рецензування

Попередній розгляд. Після надходження статті до редакційної колегії здійснюється її перегляд на предмет відповідності її змісту формальним вимогам до оформлення (відповідність тематиці журналу, форматування тексту, зміст та обсяг анотації, оформлення списку використаних джерел, грамотність мови статті, відповідність науковому стилю тощо). Крім того, здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на плагіат. У разі схвального рішення стаття передається на рецензування. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути відхилена, або направлена авторові на доопрацювання на підставах, перерахованих «Вимогах до статей». При цьому датою надходження вважатиметься дата повторного надходження доопрацьованої статті.

Рецензування. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» (double-blind review) рецензування: рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів; автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

У рецензії має бути надана рецензентом оцінка щодо:

– відповідності назві статті її змісту, змісту статті – тематичній спрямованості журналу;

– актуальності піднятої в статті наукової проблематики;

– ступеня аналізу публікацій за темою статті;

– методологічної основи дослідження;

– ступеня розкриття теми статті відповідно до поставленої мети;

– достовірності висновків;

– отриманням автором/ами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела, зокрема наявність праць авторів, які згадуються у тексті статті;

– особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається у статті тощо.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному секретареві редколегії.

Відповідальний секретар видаляє зі статі відомості про автора/авторів.

Як рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної колегії, так і зовнішні) залучаються вітчизняні та закордонні вчені, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті, та мають за останні 3 роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається стаття із видаленими відомостями про автра/ів та типова форма рецензії. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Рецензент, що одержав закодовану статтю, за результатами її ретельного аналізу заповнює типову форму рецензії і обирає один з варіантів рекомендації: рекомендувати статтю до опублікування; повернути авторові/авторам статтю на доопрацювання з подальшим рецензуванням; відмовити автору/авторам у публікації статті.

У випадку відмови у публікації або необхідності доробки рукопису рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Рецензенти у двотижневий термін подають до редакції оформлені за встановленою формою рецензії, підписані звичайним або цифровим електронним підписом.

Розгляд статті редакційною колегією. Після отримання рецензії стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, засідання якої проходить 1 раз на місяць, де шляхом відкритого голосування приймається одне з наступних рішень:

– схвалити статтю до друку без змін;

– повернути статтю авторам для доопрацювання із наступним повторним рецензуванням;

– відхилити статтю. 

Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється редакційно-видавничим відділенням відділу організації наукової роботи відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

Рішення редакції направляється авторові/авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові, який вказаний першим у списку авторів, разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Перед відправленням авторові із рецензії видаляються відомості про рецензента. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Рецензії на кожну статтю зберігаються в редакції не менше трьох років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.