№ 4, 2023

№ 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦІЯ

Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Тетяна ГАРНИК, Олена ШУМЕЙКО, Олена КЛИМЕНКО
Мембранотропна дія фітопрепаратів

Nadiya GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Tatyana HARNYK, Olena SHUMEYKO, Olena KLYMENKO
Membranotropic action of phytodrugs

Лариса ГУЦОЛ
Доцільність застосування методу класичної гомеопатії в сучасній медицині на прикладі гомеопатичного препарату Avena sativa (огляд літератури)

Надія КОНОНЕНКО, Марія ТАНСЬКА
Дослідження антигіперглікемічних властивостей нової фітокомпозиції на моделі цукрового діабету 2-го типу

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ. ДИСКУСІЇ

Наталія ПОЗМОГОВА, Надія БОГДАНОВСЬКА, Кирило БОЙЧЕНКО, Володимир МАШИР, Анна РУДЕНКО
Вплив комплексної психофізіологічної аудіовібровізуалізації тибетськими чашами на рівень психологічного благополуччя біженців – результати досліджень у період війни

Ольга КОВАЛЬОВА, Олена БУРКА, Людмила ШУБА, Алла КОВАЛЬОВА, Кристина ЯНИЦЬКА
Комплексна реабілітаційна програма відновлення осіб із контузією

Olha KOVALOVA, Olena BURKA, Liudmyla SHUBA, Alla KOVALEVA, Kristina YANITSKAYA
Comprehensive rehabilitation program for persons with post-concussion syndrome

БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

Світлана МАРЧИШИН, Надія ПАСЄЧКО, Людмила СЛОБОДЯНЮК, Лілія БУДНЯК, Галина КОЗИР, Алла ХОМІЦЬКА
Дослідження цукрознижувальної активності сухого екстракту з листків стевії медоносної

Олена КОНОВАЛОВА, Ольга ЩЕРБАКОВА, Тетяна ОМЕЛЬКОВЕЦЬ, Марія КАЛІСТА, Ірина ГУРТОВЕНКО, Наталя СИДОРА, Катерина НОВОСАД
Дослідження петіолярних анатомічних ознак дуба звичайного (Quercus robur L.) і дуба червоного (Quercus Rubra L.) та їх значення для мікродіагностики сировини

Olena KONOVALOVA, Olha SHCHERBAKOVA, Tetiana OMELKOVETS, Mariia KALISTA, Iryna HURTOVETKO, Natalia SYDORA, Kateryna NOVOSAD
Study of petiolary anatomical features of common oak (Quercus robur L.) and red oak (Quercus rubra L.) and their significance for microdiagnostics of raw materials

Лілія БУДНЯК, Ольга СТОРОЖУК, Світлана МАРЧИШИН, Ольга ДЕМИДЯК
Дослідження вмісту флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської (Aster novi-belgii L.)

Людмила МОСУЛА, Вікторія МОСУЛА, Лілія БУДНЯК
Дослідження кислот органічних і гідроксикоричних у коренях Hydrangea arborescens L.

Юлія БЕРКАЛО, Вікторія КУЗНЄЦОВА
Морфолого-анатомічне вивчення трави шавлії блискучої (Salvia splendens sellow ex roem. et schultes grass)

Лілія БУДНЯК, Тарас МИХАЙЛЮК, Оксана МИХАЙЛЮК
Визначення вмісту поліфенолів і флавоноїдів у витяжках із трави щавнату

Inna KOVALEVSKA, Viktoriia VERKHOVOD
Investigation of pharmacotechnological and physicochemical characteristics of dense carrot extract and its tablet mixtures with auxiliary substances